ΒΑΣ.ΑΛ.ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ.ΑΕ

Διαχρονική Πολιτική της εταιρείας “ΒΑΣ. ΑΛ. ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.” αποτελεί η παροχή προϊόντων & υπηρεσιών σταθερά υψηλής ποιότητας, καθώς και ο σεβασμός στον πελάτη και η εξυπηρέτηση των αναγκών και απαιτήσεών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αυτός ο στόχος είναι συνυφασμένος με την απόλυτη κατανόηση των απαιτήσεων (συμφωνημένων ή μη) των πελατών μας από το προσωπικό, καθώς και με την εγκατάσταση και διατήρηση ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει όλο το προσωπικό σε συνεχή βελτίωση των διεργασιών της εταιρείας.

Για την επίτευξη και διατήρηση των παραπάνω η εταιρεία έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 22000 (HACCP), σε όλα τα στάδια των διεργασιών της.

Με την παρούσα Πολιτική, η εταιρεία δεσμεύεται, για τη διατήρηση του σεβασμού και της ευθύνης απέναντι στον πελάτη, μέσω της συμμόρφωσής της στις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων, αποβλέποντας στην διαρκή βελτίωσή της, με τελικούς αποδέκτες τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της.

Η Πολιτική μας για την Ασφάλεια των Τροφίμων, αποτελεί ζωντανή και συνεχώς εξελισσόμενη ιδεολογία και δέσμευση, κατάλληλη κάθε στιγμή για τις τρέχουσες δραστηριότητες και ανάγκες της εταιρείας και των πελατών της.

Η συνεχής καταλληλότητά της εξασφαλίζεται μέσω της ανασκόπησης και συμφωνίας της με τους υπάρχοντες αντικειμενικούς σκοπούς και μετρήσιμους στόχους της εταιρείας και τις νομοθετικές & κανονιστικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα για τους κινδύνους στα τρόφιμα, στα πλαίσια των ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω θεωρούμε την κατανόηση και εφαρμογή τους από όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, κάτι που επιτυγχάνουμε μέσω της εγκαθίδρυσης σαφών διεργασιών επικοινωνίας και εκπαίδευσης, διαθέτοντας σε κάθε περίπτωση τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίησή τους.

Στα παραπάνω ερχόμαστε τελικά να προσθέσουμε την γνώση της αναγκαιότητας να μαθαίνουμε από τυχόν λάθη μας και να φροντίζουμε συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται, με τη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου πρόληψης, όπου αυτό είναι εφικτό.